How to say "I'm intersex." in Vietnamese.

American English

I'm intersex.

I'm intersex.-Tôi là người liên giới tính..svg
Vietnamese

Tôi là người liên giới tính.

Learn the word in this minigame:

How To Say "I'm intersex." In 45 Languages.

Other interesting topics in Vietnamese