What is "I'm gender fluid." in Vietnamese and how to say it?

American English

I'm gender fluid.

I'm gender fluid.-Tôi là người có sự chuyển đổi linh hoạt giữa các giới tính..svg
Vietnamese

Tôi là người có sự chuyển đổi linh hoạt giữa các giới tính.

More Gender & Pronouns Vocabulary in Vietnamese

How to say "I'm gender fluid." in Vietnamese and in 45 More languages.

Other interesting topics in Vietnamese