How to say "Can you add ten dollars to my card?" in Vietnamese.

American English

Can you add ten dollars to my card?

Can you add ten dollars to my card?-Bạn có thể nạp mười đô la vào thẻ của tôi không?.svg
Vietnamese

Bạn có thể nạp mười đô la vào thẻ của tôi không?

More At the Cafeteria Vocabulary in Vietnamese

Example sentences

American Englishout of money

"Can you add ten dollars to my card?" in 45 More Languages.

Other interesting topics in Vietnamese